Nasz sklep korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze sklepu oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej w Polityce cookies.

zamknij

Polityka prywatności z dnia 03.09.2021 r.

 

Ochrona danych osobowych naszych Klientów ma dla nas kluczowe znaczenie, dokładamy zatem najwyższej staranności, aby zapewnić optymalny poziom bezpieczeństwa podczas przetwarzania Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Administratora, sposób wykorzystania tych danych, prawa Użytkowników i kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Administratora środków i metod ochrony danych osobowych.

 

Podstawowe pojęcia

 

Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora;

Klient – podmiot, na rzecz którego Administrator świadczy usługi lub z którym zawarł umowę sprzedaży;

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres e-mail. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;

Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;

 

W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 

 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Mybiove sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Oleśnicy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 850101, adres: ul. Lwowska 31/101, 56-400 Oleśnica, REGON 386570020, NIP 9112035379.

 

Obowiązujące przepisy prawne

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

 

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych posiada: Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy i zleceniobiorcy Administratora, jego współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Administratora.

 

Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

 

Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa;

innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, tj. firmom logistycznym, kurierskim i transportowym, dostawcom usług IT, podmiotom audytującym, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom obsługującym płatności, bankom;

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, z wyjątkiem następujących procesów, których szczegółowe zasady zostały wskazane przy ich opisach poniżej: „sklep internetowy”.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

       dostępu do swoich danych osobowych,

       żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

       przenoszenia swoich danych osobowych,

       sprostowania swoich danych osobowych,

       usunięcia swoich danych osobowych,

       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

       cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

       wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00).

 

 

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt pod adresem: mail4you@liluko.com

 

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich, chyba że adres wysyłki, jaki podadzą Państwo przy składaniu zamówienia znajduje się w Państwie trzecim, w takiej sytuacji przekazujemy Państwa dane naszym partnerom biznesowym w takim państwie trzecim tj. podmiotom świadczącym usługi transportowe, kurierskie, logistyczne, pocztowe. Przekazywanie Państwa danych do państwa trzeciego opiera się na decyzji Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych. Jeżeli w odniesieniu do danego państwa trzeciego nie została wydana żadna decyzja Komisji Europejskiej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych, wówczas przekazanie do tego państwa trzeciego następuje z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 ust. 2 RODO. Państwami trzecimi są państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Europejski Obszar Gospodarczy obejmuje wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz kraje tzw. Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, do których należą Norwegia, Islandia i Liechtenstein.

 

Cele przetwarzania danych

Gromadzimy Państwa dane osobowe:

       podczas wizyty na stronie internetowej www.liluko.com,

       podczas realizacji zamówienia,

       podczas nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu, w tym odpowiadania na Państwa zapytania,

       podczas dostarczenia towarów,

       podczas wyrażania przez Państwa woli otrzymywania newslettera,

       podczas przetwarzania płatności,

       podczas zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszej strony internetowej,

       podczas procesu związanego z informowaniem Państwa o ponownej dostępności produktu,

       podczas wyrażania przez Państwa woli otrzymywania ebooków lub innych materiałów o podobnym charakterze.

 

Sklep internetowy www.liluko.com

Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez:

       założenie i obsługę konta na stronie internetowej www.liluko.com, (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

       zawieranie z użytkownikiem sklepu internetowego umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym www.liluko.com oraz ich wykonanie (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

       informowanie o dostępności wybranego produktu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

       spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

       zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

       realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć:

 

       prowadzenie działań marketingu bezpośredniego - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,

       badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego www.liluko.com, z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,

       odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.liluko.com, poczty elektronicznej, chatbota oraz telefonicznie,

       ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem www.liluko.com, oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.

 

 Czas przetwarzania danych: Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

       rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

       przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,

       przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży,

       upływu okresu przewidzianego w Regulaminie sklepu internetowego www.liluko.com, na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,

       wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora,

       wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.

 

Czy zobowiązani są Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez potencjalnego Klienta zakupów w sklepie internetowym www.liluko.com,

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Korzystanie ze sklepu internetowego www.liluko.com, związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookie albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.

 

Marketing bezpośredni

Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

·          prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (prośby o wyrażenie opinii na temat produktów i usług - działania marketingowe za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne (art. 172) (podstawa prawna przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

·          obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

·          odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.liluko.com, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

 

 Czas przetwarzania danych: Państwa dane przetwarzane będą:

       do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną,

       po wycofaniu zgody przez okres do 6 lat, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania otrzymywanie informacji marketingowych oraz odpowiedzi na przedstawione pytania w ramach formularza kontaktowego nie będzie możliwe.

 

Reklamacja, zwrot lub wymiana towaru

Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

       w przypadku pozyskania Państwa danych w ramach procesu reklamacji: przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonej przez Państwa reklamacji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

       w przypadku pozyskania Państwa danych w ramach procesu zwrotu lub wymiany zakupu: przyjęcia oraz realizacji dokonanego przez Państwa zwrotu, lub wymiany zakupu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

       w odniesieniu do obu procesów, w celu:

       wykonania zobowiązań prawnych, tj. w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

       ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży, co należy rozumieć jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Czas przetwarzania danych: Państwa dane przetwarzane będą:

       w odniesieniu do procesu reklamacji – do czasu upływu okresu rękojmi lub okresu gwarancji,

       w odniesieniu do procesu zwrotu albo wymiany zakupu - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w związku z którą dokonany został zwrot lub wymiana zakupu,

       w odniesieniu do obu procesów: do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji albo przyjęcia i realizacji zwrotu lub wymiany zakupu zgodnie z polityką zwrotów i reklamacji.

 

Korespondencja

Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przez który należy rozumieć:

       prowadzenie korespondencji przez Administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, potencjalnych klientów, przedstawicieli kontrahentów administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej lub elektronicznej,

       udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania wysłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.liluko.com,

       ustalenie, dochodzenie lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Czas przetwarzania danych: Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

zakończenia wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez Administratora za zasadny. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do komunikacji z Panią/Panem w ramach prowadzonej korespondencji.

 

Komentarze i opinie

Cel i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

       zamieszczenia komentarzy oraz opinii Użytkowników na temat dokonanych zakupów lub wizyty w sklepie (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

       realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć: ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem www.liluko.com, oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.

 

Czas przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są do momentu usunięcia przez Administratora na prośbę Użytkownika komentarza lub opinii użytkownika albo do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, uznanego przez Administratora za uzasadniony.

 

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zamieszczenia komentarzy lub opinii.

 

Kontrahenci/partnerzy oraz ich przedstawiciele

Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

       wykonania umowy zawartej z Administratorem (w przypadku danych osobowych należących bezpośrednio do kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w przypadku danych osobowych reprezentantów kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy),

       wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

 

       ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej z Mybiove sp. z o. o. sp. k., (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń).

 

 Czas przetwarzania danych: Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

       wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy pomiędzy Administratorem a jego kontrahentem, a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym o rachunkowości,

       przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania realizacja umowy zawartej z Administratorem nie będzie możliwa.

 

Pliki Cookie

W ramach strony internetowej www.liluko.com, stosowane są następujące typy plików Cookie:

„niezbędne” pliki cookie, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki Cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej, pliki Cookie, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,

„wydajnościowe” pliki cookie, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,

„funkcjonalne” pliki Cookie, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień strony internetowej i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,

„reklamowe” pliki Cookie, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Administrator wykorzystuje pliki typu Cookie w celu:

       utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,

       dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkownika,

       tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,

       opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

 

Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików «Cookie». Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu.

 

Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać na adres: mail4you@liluko.com

 

Newsletter

Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: zapewnienia Państwu możliwości subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy informacjach dotyczących produktów z oferty sklepu liluko.com). (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Czas przetwarzania danych: Państwa dane przetwarzane będą:

       do czasu wycofania zgody na przesyłanie newslettera. Mogą Państwo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: mail4you@liluko.com

       po wycofaniu zgody przez okres do 6 lat, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania subskrypcja newslettera nie będzie możliwa.

 

E – booki lub inne materiały o podobnych charakterze

 

Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: zapewnienia Państwu możliwości otrzymania e-booków lub innych materiałów o podobnym charakterze poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na: subskrybowanie naszego newslettera oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newsletter informujemy o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy informacjach dotyczących produktów z oferty sklepu liluko.com). E – booki lub inne materiały o podobnych charakterze zawierały będą informacje o zasadach pielęgnacji, markach kosmetycznych, produktach kosmetycznych i inne tym podobne wiadomości związane z dbaniem o skórę i włosy (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

 

Czas przetwarzania danych: Państwa dane przetwarzane będą:

       do czasu wycofania zgody na przesyłanie newslettera. Mogą Państwo w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: mail4you@liluko.com

       po wycofaniu zgody przez okres do 6 lat, wyłącznie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania otrzymanie e –booków lub innych materiałów o podobnych charakterze nie będzie możliwe. Warunkiem otrzymania e – booków lub innych materiałów o podobnych charakterze jest uprzednie wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera oraz przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową.

 

Informacje dotyczące profilu liluko.com w serwisach społecznościowych

Marka Liluko posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Linkedin, Twitter (dalej „serwisy społecznościowe”), na których publikuje posty odnoszące się również do produktów poszczególnych marek produktów. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami marki Liluko. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

 

Mybiove sp. z o o. sp. k. jako podmiot prowadzący profile ma dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profil Liluko.

 

Mybiove sp. z o o. sp. k. jako podmiot prowadzący profile odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych - w ramach tych profilów.

 

Nasza strona zawiera plugin do serwisów społecznościowych Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Linkedin, Twitter. Pluginy serwisów społecznościowych są oznaczone ich logo. Pluginy te bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem w wybranym serwisie. Serwisy społecznościowe mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Wskazane serwisy społecznościowe nie przekazują nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez nie danych nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na tych portalach prosimy o zapoznanie się z dostępną na nich polityką prywatności określającą zasady przetwarzania danych osobowych w tych serwisach.

 

Zmiany i aktualizacje Polityki

Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych.

Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie www.liluko.com, U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

 

Kontakt

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem pod adresem mail4you@liluko.com w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.